Over ons

Deze website wordt gemaakt door het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden. Lees meer over de doelstellingen van het programma en de partners die erin samenwerken.

Programma Bibliotheek en Basisvaardigheden


In totaal kunnen 2,5 miljoen mensen in Nederland niet voldoende meekomen in de maatschappij. Zij kunnen niet (goed) lezen en schrijven, rekenen en computeren. Dat heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld hun gezondheid en omgaan met geld. Ook kunnen laaggeletterde ouders hun kinderen niet goed helpen met taal, waardoor de kinderen een groter risico lopen om ook laaggeletterd te worden. 
Bibliotheken zetten zich in, samen met hun (digiTaalhuis)partners, om volwassenen te helpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Zij willen kwetsbare burgers bereiken en samen met hen dienstverlening ontwikkelen waar deze mensen echt iets aan hebben. Zo vergroten Bibliotheken hun maatschappelijke waarde.  

Missie en doelstelling

  • Groei naar 100% deelname van Bibliotheken aan Tel mee met Taal.
  • Forse groei in bereik en resultaten van de digiTaalhuizen in Bibliotheken.
  • Dienstverlening rond basisvaardigheden volgens de kenmerken digiTaalhuizen.
  • Uitbouw van de landelijke allianties.
  • Realisatie en meting van maatschappelijke waarde.

Netwerkplan   

Kwartaalrapportages

De redactie

De redactie van deze website wordt gevormd door: Karin Ottenhoff, Lisenka Akse, Ilse Lodewijks en Nicoline Hendriks.

Heb je opmerkingen of aanvullingen voor de redactie? Stuur ze naar: basisvaardigheden@kb.nl.

In Bibliotheek en Basisvaardigheden werken samen

Koninklijke Bibliotheek


De Koninklijke Bibliotheek is de nationale Bibliotheek van Nederland.

Stichting SPN


De Stichting Samenwerkende POI's Nederland is de organisatie van de gezamenlijke provinciale ondersteuningsinstellingen. Zij organiseert samenwerking tussen de POI’s onderling en met andere organisaties, zoals de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast behartigt de SPN de gedeelde belangen van de POI’s in het bestuurlijk overleg met provincies en het Rijk.

 

Andere samenwerkingspartners

Het Begint met Taal


Het Begint met Taal ondersteunt 161 taalcoachorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Met als doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat alle anderstaligen  kunnen meedoen in onze samenleving. Het Begint met Taal werkt voor alle maatschappelijke organisaties die taalcoaching aan anderstaligen bieden. Zij zorgt voor kennisuitwisseling, zodat taalcoachorganisaties van elkaar leren.

Stichting Lezen


Stichting Lezen
 bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en draagt bij aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Stichting Lezen & Schrijven


Stichting Lezen & Schrijven
is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. Zij ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.