Nationale programma’s

Een overzicht van de nationale programma's basisvaardigheden: Tel mee met Taal is het nationale actieprogramma, Taal voor het Leven is het uitvoeringsprogramma voor volwassenen. Bibliotheek en Basisvaardigheden is bedoeld om de rol van bibliotheken te bevorderen.

Nationaal actieprogramma: Tel mee met Taal 2016-2018

Het actieprogramma 2016-2018 Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Het is de bedoeling om tegen te gaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. Tel mee met Taal richt zich op het verbeteren van de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen t/m de basisschoolleeftijd (preventief) en het verbeteren van de taalvaardigheid / voorkomen van laaggeletterdheid bij volwassenen (curatief).

Doelstellingen Tel mee met Taal

1. In de periode 2016-2018 verbeteren tenminste 45.000 Nederlanders hun taalbeheersing zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname.

2. In 2018 worden in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen. Zie ook: het actieprogramma in een factsheet.

 

Nationaal programma voor volwasseneneducatie: Taal voor het leven

 

Taal voor het Leven’ is het uitvoeringsprogramma van ‘Tel mee met Taal’ voor volwassenen. Lokale en landelijke organisaties werken hierin samen om meer laaggeletterden en digibeten te bereiken en te scholen. 

Instrumenten van Taal voor het Leven

Taal voor het Leven werkt met Taalvrijwilligers. Iedere Taalvrijwilliger krijgt een gratis training van enkele dagdelen om cursisten te begeleiden bij het beter leren lezen en schrijven en het verwerven van digitale vaardigheden. Getrainde Taalvrijwilligers kunnen een-op-een met cursisten aan de slag, een groepje in de bibliotheek begeleiden of een docent ondersteunen in een klas. Taal voor het Leven stelt hiervoor gratis lesmaterialen ter beschikking.

Taal voor het Leven ontwikkelt lesmaterialen voor cursisten en Taalvrijwilligers alsmede instrumenten om laaggeletterden te kunnen bereiken. Zo is er de Taalmeter, een online instrument dat aan de hand van korte leesopdrachten binnen maximaal 12 minuten een indicatie geeft of iemand mogelijk laaggeletterd is. Om cliënten te kunnen doorverwijzen naar een passende cursus in de buurt, is de Taalzoeker ontwikkeld. Je vindt deze instrumenten op de website Basismeters.

Meer informatie vind je op de website van Taal voor het Leven. Meer informatie over het programma.

 

De bibliotheek en basisvaardigheden


Het programma ‘De Bibliotheek en basisvaardigheden’ sluit aan bij de doelstellingen van het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Doel van het programma is om bibliotheken te ondersteunen bij het organiseren en aanbieden van diensten basisvaardigheden. Bibliotheken zetten met (digiTaalhuis)partners hun expertise in om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten.  Meer informatie over het programma vindt u in het Netwerkplan 2016-2018.

Kunst van lezen - leesbevordering via de bibliotheek

Het programma Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Stichting Lezen als penvoerder en de Koninklijke Bibliotheek verzorgen samen de landelijke coördinatie en ondersteuning. Kunst van Lezen brengt kinderen en hun ouders van jongs af aan in aanraking met lezen en de wereld van het boek. Plezier in lezen, bij voorkeur van cultureel waardevolle teksten, staat centraal.

Kunst van Lezen bestaat uit drie programmalijnen:

  • BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang (0-4 jaar)
  • De Bibliotheek op school in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar, met focus op het vmbo)
  • Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen.