Pilot Training DigiD en Internetveiligheid voor vluchtelingen

Gepubliceerd op: 5 juli 2019 15:52

Voor vluchtelingen heeft Digisterker samen met VluchtelingenWerk een training DigiD en internetveiligheid ontwikkeld en getest. De eindrapportage van de pilot is te downloaden. Uit de resultaten: 98 procent van de bevraagde deelnemers vond de cursus nuttig. Ook vervolgstappen komen in het rapport aan de orde.

Vluchtelingen komen in Nederland al snel in aanraking met de digitale overheid. Praktische en financiële zaken als huur- en zorgtoeslagen, de zorgverzekering en de DUO-lening voor de inburgering worden voornamelijk via internet geregeld. Hiervoor heb je een DigiD nodig die je zelf moet aanmaken.
Daarnaast heb je ook basiskennis nodig over het werken met online wachtwoorden en veiligheid op internet. Mensen moeten veel persoonlijke en financiële informatie opgeven, en zijn dit vaak niet gewend. Daarom moeten zij hier zorgvuldig mee leren omgaan.
Al tijdens het verblijf in het AZC kun je een DigiD nodig hebben. Bijvoorbeeld om online gezinshereniging aan te vragen (IND) of om gegevens over de kinderbijslag (SVB) in te zien.
Voor deze groep heeft stichting Digisterker samen met VluchtelingenWerk de verkorte training 'DigiD en internetveiligheid voor statushouders in de centrale opvang' ontwikkeld.

Pilot
De training is tussen oktober 2018 en februari 2019 getest. De training is gevolgd door 147 statushouders op vijf locaties. Aan de pilot namen vijf AZC’s deel, vijf bibliotheken en vijf locaties van VluchtelingenWerk in Baexem, Heerhugowaard, Hoogeveen, Assen en Nijmegen.
De training werd gegeven door medewerkers van bibliotheken, vrijwilligers van VluchtelingenWerk met ondersteuning van professionele tolken. Het COA nam de werving en selectie van de statushouders voor haar rekening.

De training bestaat uit twee bijeenkomsten, veel visueel materiaal en wordt zowel in het Nederlands als in de eigen taal gegeven. Na afloop:

  • zijn statushouders bekend met de begrippen Digitale overheid en DigiD
  • hebben zij zelf een DigiD en wachtwoord aangemaakt en hiermee ingelogd
  • weten zij hoe je een DigiD moet bewaren en beveiligen
  • hebben zij kennisgemaakt met overheidswebsites

Belangrijkste uitkomsten
De pilot is geëvalueerd door Regioplan voor inzicht in de effectiviteit van de training en de tevredenheid van deelnemers:

  • Van de bevraagde deelnemers vond 98% de cursus nuttig
  • 88% weet na de cursus heel goed waarvoor hij of zij de DigiD kan gebruiken
  • 54% heeft nu geen hulp meer nodig bij het inloggen
  • 93% van de bevraagde deelnemers geeft aan de DigiD zeker te gaan gebruiken

Download 
Op basis van het onderzoek en de evaluatie van de pilotlocaties is een eindrapportage opgesteld. Hierin is ook de ambitie voor het vervolg opgenomen.  

Vervolg; opschaling en doorontwikkeling
COA, KB als VluchtelingenWerk Nederland zijn positief over nut en noodzaak van vroegtijdige voorlichting en versterken van digitale vaardigheden van statushouders in de centrale opvang. Ook is men enthousiast over de onderlinge samenwerking. Hierdoor verwerven statushouders de kennis en digitale vaardigheden, nodig voor een succesvolle integratie.
De pilot geeft inzicht in de haalbaarheid van een dergelijk aanbod, met name in aansluiting op het programma Voorbereiding op inburgering. COA, VluchtelingenWerk en bibliotheken achten het mogelijk om dit aanbod op landelijke schaal door te voeren. Zij willen de ministeries van SZW, BZK en de VNG graag betrekken bij het vervolg en met hen samenwerken in het creëren van de randvoorwaarden.

Ondertussen werken partijen actief aan doorontwikkeling van de samenwerking en de inhoud van de aanpak. In een vervolgpilot willen zij de training 'DigiD en internetveiligheid' verdiepen en verbreden. Hiermee ontstaat een doorgaande lijn van de voorbereiding op inburgering bij het COA, naar definitieve inburgering in de gemeenten. Gemeenten krijgen hierin een sleutelrol vanwege hun nieuwe regierol in de inburgering.