Nieuwe Subsidieregeling Digitale inclusie

Gepubliceerd op: 25 juli 2019 08:14

De subsidieregeling voor het programma Digitale inclusie is gepubliceerd. Aanvragen kan tot en met 11 oktober 2019. Je kunt starten met het Informatiepunt in 2020 of 2021, maar je wordt wel geacht nu al subsidie aan te vragen.

Bibliotheken en acht publieke dienstverleners (Manifestgroep-partijen) gaan samen burgers dicht bij huis ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Vijftien kopgroep-bibliotheken zijn dit jaar als eerste van start gegaan. We nodigen de overige bibliotheken uit om in 2020 en 2021 stapsgewijs aan te sluiten. Bibliotheken helpen mensen op weg met informatie en cursussen. Zij verwijzen door naar de juiste instantie bij persoonsgebonden hulp.

Subsidieregeling
De subsidieregeling stelt hiervoor 3 cent per inwoner beschikbaar in 2019, 5 cent per inwoner in 2020 en 8 cent per inwoner in 2021. Deze bedragen zijn bedoeld voor:

  • Meer cursussen digitale vaardigheden, zoals Klik & Tik en Digisterker, om mensen zelfredzamer te maken. Bibliotheken moeten hiermee starten, direct nadat zij het subsidiebedrag hebben ontvangen. Door je aanbod in te voeren in G!DS kunnen de helpdesks van de uitvoeringsorganisaties op postcodeniveau doorverwijzen naar het cursusaanbod.
  • De inrichting van het Informatiepunt Digitale Overheid, voor mensen die (blijvend) hulp nodig hebben. Zet de startdatum op het aanvraagformulier: 2020 of (uiterlijk september) 2021.

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft op 16 juli de nieuwe tijdelijke subsidieregeling goedgekeurd. De regeling is op 24 juli gepubliceerd in de Staatscourant.

We hebben de aanvraag zo eenvoudig mogelijk gemaakt, uiteraard binnen de wettelijke eisen. Wil je hulp bij het aanvragen? De POI kan je hierbij begeleiden. De POI kan bovendien ook één aanvraag doen voor meer bibliotheken. Het subsidiebedrag wordt dan per Bibliotheek uitgekeerd.
De Bibliotheek wordt geacht als verantwoording jaarlijks de BOP-module Digitale inclusie in te vullen. Voor bibliotheken die meer dan € 25.000 subsidie ontvangen, geldt een aanvullende verantwoording.
De sluitingstermijn voor de aanvraag is 11 oktober 2019 om 24.00 uur. Let op: dit is een strakke deadline. Bij te laat indienen heb je geen recht meer op het subsidiebedrag voor het jaar 2019.

Trainingen
Medewerkers in de Informatiepunten worden getraind. Het gaat specifiek om hulp op de terreinen van de acht Manifestgroep-partijen. Dit gebeurt in de vorm van blended learning. Zo is er een e-learningmodule met praktijkopdrachten. Ook bieden lokale bijeenkomsten bij bibliotheken een training van vaardigheden, onder meer 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'. De kopgroep-bibliotheken doen hier nu ervaring mee op. Zonodig stellen we de trainingen bij.

(Promotie)materiaal en campagneconcept
Verder zijn er (promotie)materialen en een huisstijlhandboek voor het Informatiepunt beschikbaar. Hiermee kun je het Informatiepunt inrichten en bekendmaken bij het publiek. De ontwerpen hebben we ontwikkeld samen met mensen uit de doelgroep. Het campagneconcept testen we in het najaar bij de kopgroep-bibliotheken. Ook hier geldt dat we hun ervaringen meenemen in de verdere uitrol. Bibliotheken kunnen de campagne in het najaar al lokaal inzetten. Zodra de Informatiepunten landelijke dekking hebben bereikt, gaan we ook landelijk communiceren.

Informatiebijeenkomst
Er is veel interesse en ook vragen over hoe de uitrol er verder uit komt te zien. Daarom is er op dinsdag 17 september 2019 een landelijke informatiebijeenkomst voor bibliotheekdirecties en POI-coördinatoren.

Meer informatie en aanvragen

Voor begeleiding bij de aanvraag: jouw POI-contactpersoon
Voor procedurele vragen over de regeling: het subsidieloket 
Voor inhoudelijke vragen: Maaike Toonen of Anton Dierdorp  
Voor vragen over communicatie & marketing: Stephanie Verhagen