Landelijke bijeenkomst Bibliotheek en Belastingdienst

Gepubliceerd op: 6 november 2018 18:24

Op 2 november werden zo'n vijftig Bibliotheken geïnformeerd over de voortzetting van de samenwerking met de Belastingdienst. Na het convenant dat dit jaar afloopt, zetten beide partijen de geslaagde samenwerking voort. Verhoging van het bereik is een belangrijk punt. Hierbij hoort ook een nieuwe subsidieregeling.

Terugblik aangifteperiode
De Resultaten BOP-enquête Belastingdienst en digitale vaardigheden, landelijke rapportage is gepubliceerd op de portal Bibliotheek en basisvaardigheden, met de bijbehorende infographic. De Belastingdienst complimenteert de Bibliotheken met het fundament dat zij onder andere hiermee hebben gelegd. Het aantal spreekuren is ruim boven het afgesproken aantal gerealiseerd. In deze pijler is het bereik flink gegroeid; van 5.000 (2017) naar 8.500 burgers (2018). Wel moeten we constateren dat we nog een slag te maken hebben, gezien het totaalaantal mensen dat hulp nodig heeft.
De cursussen Klik & Tik en Digisterker worden landelijk dekkend aangeboden.

Het Kennisnetwerk van de Belastingdienst voor helpers is veel gebruikt. Achter de schermen wordt gewerkt aan doorontwikkeling, maar grotere wijzigingen volgen na de komende aangifteperiode. Wel komt er - voorlopig als pilot - meer informatie over samenwerking.
Op zeven locaties in het land vinden najaarsbijeenkomsten plaats waarin de Belastingdienst betrokken maatschappelijk dienstverleners bijpraat over de aangifteperiode, het Kennisnetwerk, toeslagen en de wijzigingen. In totaal hebben zich hiervoor 600 relaties aangemeld, meer dan vorig jaar.

Kabinetsbeleid
De digitalisering van de overheid is niet voor iedereen bij te houden en voorzieningen voor kwetsbare burgers zijn nodig. Dat uitgangspunt is nu opgenomen in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden wordt hierin expliciet genoemd. Hiermee is onze dienstverlening uitvoering van kabinetsbeleid geworden. Daarnaast wordt ons programma genoemd in de Agenda Digitale Overheid.

Samenwerking met Manifestgroep en Belastingdienst
De uitvoeringsorganisaties van de overheid zijn zich er steeds meer van bewust dat ze iets moeten doen voor kwetsbare burgers. Samen met deze Manifestgroep heeft de KB een plan voor drie jaar ingediend bij de landelijke overheid, met bijbehorend budget. De aanvraag is nog niet goedgekeurd, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Het plan omvat met name:

  • cursussen Klik & Tik en Digisterker (opschalen voor een groter bereik)
  • een informatiepunt in elke Bibliotheek (fysieke plek voor mensen met vragen over de digitale overheid)

Voorlopige titel voor dit traject is Hulp om de hoek. In samenspraak met de doelgroep kiezen de partijen een landelijke naam.

De Belastingdienst is bereid om boven op de basis van de Manifestgroep aanvullende financiering te reserveren voor uitbreiding van de belastingspreekuren vanaf 2019.
Voor beide trajecten samen is een groei voorzien naar uiteindelijk ongeveer 10 cent per jaar per inwoner in 2021.

Subsidieregelingen
Omdat de voorwaarden en de tijdsplanning voor beide trajecten verschillen, wordt gewerkt aan twee subsidieregelingen. Er komt een nieuwe verdeelsleutel voor alle Bibliotheken. In het eerste kwartaal 2019 kunnen Bibliotheken hun aanvraag indienen.
In 2019 starten 15 koploper-Bibliotheken met het Manifestgroep-traject. Zij worden apart gefinancierd, vooruitlopend op de landelijke subsidieregeling die dan nog niet is gepubliceerd. Criteria voor evenwichtige samenstelling van de groep zijn in de maak. Deze Bibliotheken leveren inhoudelijke en financiële informatie als basis voor een model voor alle Bibliotheken.

Belangrijkste reacties van de aanwezigen
*Men vindt de ontwikkelingen interessant. Het is goed om te kijken naar wat er op dit terrein al gebeurt in de gemeente. De Bibliotheek kan aanbod ontwikkelen of doorverwijzen naar samenwerkings-partners. In beide gevallen komt zij in aanmerking voor subsidie.
*Voor deze doelgroep is de Bibliotheek niet laagdrempelig. Dit is ook gebleken uit de rapportage en is als risico benoemd in het plan; er is een flinke post opgenomen voor marketing en communicatie. Daarbij is in het plan benoemd dat ook de Manifestgroep-partijen doorverwijzen; dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bovendien vinden dit jaar bij elf Bibliotheken de pilots Hoger bereik plaats om de drempel voor de doelgroepen te verlagen.
*Het is ook goed als de Bibliotheek naar buiten treedt en naar de doelgroep toegaat, bijvoorbeeld naar een asielzoekers¬centrum of de voedselbank.

Belastingtelefoon en G!DS
De lokale sociale kaart is essentieel voor beide trajecten. Deze vormt de basis voor de Belastingdienst om goed en snel te kunnen doorverwijzen. Deze informatie bijhouden in G!DS is dus noodzakelijk.
De aparte pagina voor de Belastingdienst heeft goed bijgedragen aan hoger bereik. De pagina blijft in 2019 beschikbaar. Ook ondersteunt het SPN-belteam Bibliotheken weer met de invoer.

Na de aangifteperiode blijkt G!DS-invoer lastig, terwijl cursussen het hele jaar plaatsvinden. Dringend verzoek om nieuwe activiteiten, zo mogelijk al met datum en beschrijving, toe te voegen. Bij een cursus moet alleen de startdatum worden ingevuld (overige data in de omschrijving). Ook wanneer de Bibliotheek doorverwijst naar partners, kan zij deze informatie bijhouden in G!DS.
Van de spreekuren staan vijf varianten voor-omschreven in G!DS. Het is belangrijk om er slechts één te kiezen om dubbeltellingen te voorkomen. Bij de faciliteiten (pijler 1) worden aantallen gevraagd. Hier moet minimaal 1 zijn ingevuld, anders wordt er niets getoond.
Eind januari gaat de Belastingtelefoon open; dan moeten alle gegevens actueel zijn.

De invoer is op drie plaatsen zichtbaar:

  • pagina Belastingdienst, ook geschikt voor eigen lokaal gebruik
  • pagina Digitaal hulpplein; deze wordt na de aangifteperiode aangepast
  • eigen Bibliotheek-website via de WaaS-koppeling. Er komt een een blueprint-pagina.

Promotiemateriaal
Op de portal Landelijke huisstijl (inlog nodig) is materiaal beschikbaar om de doelgroep te bereiken:

De materialen zijn kant-en-klaar te bestellen of aanpasbaar aan de lokale situatie. Ze zijn vrij te gebruiken voor het aanbod rond basisvaardigheden.
De toolkit rond De Bibliotheek maakt je rijker is nog wel beschikbaar, maar niet geschikt voor deze doelgroep in combinatie met het onderwerp Belastingdienst.
Er komt een neutrale variant voor materiaal om samen met partners te maken.
De materialen zijn ontworpen samen met de doelgroep. Ontwerp je zelf materiaal? Check dan elke stap én het eindresultaat bij de doelgroep. Alleen dan weet je zeker dat het werkt. 

Verder komt er vanaf januari 2019 via de KB een online publishing tool beschikbaar waar Bibliotheken een gratis proefabonnement op kunnen nemen. Deze tool wordt nu al gebruikt door zo’n 25 Bibliotheken. Je kunt hierin makkelijk zelf promotiemateriaal maken, aanpassen, beheren, publiceren en bestellen. Informatie hierover volgt deze maand op Metdekb.nl in de marketinggroep. Houd hierover contact met je collega van marketing & communicatie.

Zie ook het verslag van de Gesprekstafel van 24 oktober 2018.

Meer informatie
Maaike Toonen, programmacoördinator de Bibliotheek en basisvaardigheden