BOP-enquête Basisvaardigheden 18+ gepubliceerd

Gepubliceerd op: 4 september 2019 14:34

Het aanbod rond taal en digitaal blijft bij bibliotheken hoog op de agenda staan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden voor volwassenen, uitgevoerd via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Zo groeit het aanbod gestaag en wordt er meer incidenteel en structureel budget vrijgemaakt.

Toename in aanbod NT1, werk en gezin
Uit de BOP-enquête Basisvaardigheden 18+ en de bijbehorende infographic blijkt dat ook in 2018 de lijn, die is ingezet met het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden, succesvol is doorgetrokken. Bibliotheken sluiten hiermee aan bij het beleid van de Rijksoverheid. Met name in het aanbod op de domeinen NT1, werk en sollicitatie, rekenen en gezin is een sterke toename zichtbaar.

Meer incidenteel en structureel budget
De dienstverlening rondom basisvaardigheden wordt steeds meer structureel ingebed. Zo wordt het merendeel gefinancierd vanuit structureel budget en wordt er meer rekening mee gehouden in het personeelsbeleid. Hoe meer vrijwilligers en personeel een bibliotheek beschikbaar heeft voor basisvaardigheden, des te groter is het aanbod. Daarnaast wordt ook steeds meer incidenteel budget vrijgemaakt voor de dienstverlening, vaak bedoeld voor het opstarten van nieuwe projecten.

Informatiepunten Digitale Overheid
Nieuw in deze BOP-meting zijn de vragen over het programma Digitale Inclusie: een samenwerking tussen de bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid, waaronder de Belastingdienst en het UWV. In 2018 had een aantal bibliotheekorganisaties (12%) al een informatiepunt voor vragen over de (digitale) overheid.
Medio 2019 zijn de eerste vijftien kopgroepbibliotheken officieel gestart met een Informatiepunt Digitale Overheid. De komende twee jaar wordt dit programma verder uitgerold en gemonitord.

Achtergrond
De stand van zaken van de product- en dienstverlening van bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen wordt in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). In totaal hebben dit jaar 123 basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek heeft de resultaten als volgt opgesteld:

  • Een landelijke rapportage die duiding geeft aan de resultaten voor alle bibliotheken.
  • Een landelijke infographic. Daarnaast hebben alle deelnemende bibliotheken een infographic met de resultaten uit hun eigen provincie en van hun eigen Bibliotheek ontvangen.
  • Individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken, waarin de resultaten van de bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Meer informatie
Over het onderzoek: Sharon van de Hoek, adviseur Onderzoek en kennisdeling (KB)
Over het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden: Maaike Toonen, programmamanager Basisvaardigheden (KB)
Over het aanbod van bibliotheken rond basisvaardigheden: Bibliotheekinzicht