Bibliotheken en Manifestgroep-partijen ondersteunen niet-digivaardige burgers

Gepubliceerd op: 29 januari 2019 10:46

Vanaf dit jaar gaan bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid eendrachtig samenwerken om burgers dicht bij huis te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Hiertoe dienden de Koninklijke Bibliotheek en deze partijen het plan 'Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers' in bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In december is de inhoudelijke en financiële aanvraag goedgekeurd en in januari door de staatssecretaris vastgesteld.

Met het plan Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers beogen de samenwerkende partijen twee hoofddoelen. Zij stimuleren meer niet-digivaardige burgers om deel te nemen aan digivaardigheidscursussen dan nu al gebeurt in bibliotheken. Hiermee worden steeds meer mensen (digitaal) zelfredzaam. Daarnaast willen zij, voor mensen die (blijvend) ondersteuning nodig hebben, informatiepunten ontwikkelen in de Bibliotheek. Hier kunnen burgers terecht voor eerstelijnsinformatievoorziening over de (digitale) overheid, specifiek van de deelnemende Manifestgroep-partijen. Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning. Medio 2019 starten de eerste vijftien 'kopgroep-bibliotheken' die de weg plaveien voor verdere uitrol in de twee jaar daarna.
Bibliotheken kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar het subsidieloket van de KB, e-mail subsidieloket@kb.nl. Zij ontvangen dan de voorwaarden en een aanmeldformulier. Dit formulier moet uiterlijk 1 maart 2019 zijn ontvangen bij het Subsidieloket. De beslissing welke vijftien bibliotheken worden gekozen, volgt uiterlijk 15 april 2019.
Bibliotheekdirecties zijn op 22 januari 2019 per e-mail geïnformeerd over dit onderwerp.

Subsidieregelingen Manifestgroep-partijen
Er is eenmalige projectsubsidie van € 25.000,- per kopgroep-Bibliotheek beschikbaar. Daarnaast komt er een generieke subsidie voor alle bibliotheken die de digivaardigheidscursussen Klik & Tik en Digisterker aanbieden (€ 0,03 per inwoner in 2019). Naar verwachting vindt het project doorgang in 2020 en 2021 en zal de bijdrage voor cursussen en informatiepunten stijgen naar € 0,05, respectievelijk € 0,08 per inwoner. De subsidieregeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Manifestgroep-partijen en bibliotheekorganisaties
De uitvoeringsorganisaties die deelnemen in het project zijn: CAK, Belastingdienst, UWV, DUO, CIZ, CJIB, CBR en SVB. Zij zijn verenigd in de Manifestgroep (MFG). De Koninklijke Bibliotheek (KB) werkt hierin samen met de 150 lokale bibliotheekorganisaties en provinciale en landelijke organisaties in het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden.

Samenwerking met Belastingdienst
De samenwerking met de Belastingdienst is verlengd voor vier jaar, waarbij nu de nadruk ligt op bestendigen en verder uitbouwen van de spreekuren door maatschappelijk dienstverleners. De samenwerking ligt in het verlengde van het project met de MFG. De basis, de digivaardigheids-cursussen, wordt vanuit dat MFG-traject gefinancierd.

Subsidieregeling Belastingdienst
Voor 2019-2022 is een subsidieregeling voor belastingdienstverlening van € 1,5 miljoen beschikbaar voor bibliotheekorganisaties (€ 0,02 per inwoner per jaar). Deze bijdrage komt boven op de € 0,03 per inwoner voor het project digitale inclusie.

Overheidsbeleid digitale inclusie
Bibliotheken, en specifiek het programma Bibliotheek en basisvaardigheden, worden genoemd in het kabinetsbeleid voor de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid en de daarop volgende Kamerbrief 'digitale inclusie – iedereen moet kunnen meedoen'. In deze Kamerbrief geeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan dat BZK maatregelen gaat nemen zodat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving.

Meer informatie
Vragen en antwoorden    
Maaike Toonen, programmacoördinator de Bibliotheek en basisvaardigheden