Digitaal

Digitale basisvaardigheden heb je nodig om als volwassen burger zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de basisvaardigheden taal en rekenen.

  • In Nederland heeft 22% van de bevolking van 12 jaar en ouder geen of weinig ICT-vaardigheden (CBS, 2016).
  • Effectief ICT-gebruik van werknemers is belangrijk voor de productiviteit van bedrijven (SCP, 2007).
  • Veel leerlingen (10 tot 18 jaar) hebben moeite om op internet te zoeken en informatie online op waarde te schatten (Kennisnet, 2017).

De factsheet Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid van Lezen & Schrijven biedt een overzicht.
Digitale achterblijvers kunnen niet of beperkt internetbankieren, e-shoppen, communiceren met de e-overheid en sociale media gebruiken. Door de digitalisering lopen zij steeds meer risico op sociale uitsluiting. Zo neemt de maatschappelijke ongelijkheid verder toe en stijgen de  kosten om de ongelijkheid te bestrijden. Digitale achterblijvers zijn vooral laaggeletterden en laagopgeleiden, ouderen, mensen met een migratieachtergrond, mensen die onder de armoedegrens leven en jongeren zonder startkwalificatie.

Digitale kloof
De digitale kloof - tussen mensen die kunnen profiteren van digitale technologie en zij die dat niet kunnen - manifesteert zich onder meer rond arbeidsmarkt, overheidsvoorzieningen (e-overheid), gezondheidszorg (zie ook quickscan digitale vaardigheden e-health), onderwijs & opvoeding en consumentenzaken.
Ministeries, overheden, loket­­organisaties en bibliotheken werken samen om digitale vaardigheden te bevorderen; veel programma’s zijn gestart om de kloof te dichten.

Landelijk aanvalsplan
Met het programma Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers stimuleren KB, bibliotheken en uitvoerings­organisaties niet-digivaardige burgers deel te nemen aan cursussen als Klik&Tik en Digisterker. Zo worden meer mensen (digitaal) zelfredzaam. Voor mensen die (blijvend) hulp nodig hebben, richten de bibliotheken informatiepunten in: eerstelijns informatievoorziening over de (digitale) overheid.

De volwasseneducatie kent wettelijke Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie voor taal, rekenen en digitale vaardigheden. In de Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie is dit uitgewerkt naar domein en niveau (CINOP en Steunpunt Basisvaardigheden, oktober 2018).

Doelgroepen
De Bibliotheek richt zich haar programmering en aanbod op de brede groep van digitale achterblijvers. Om te weten hoe digitaal vaardig je bent, kun je de Digimeter doen.
Oefenen.nl onderzocht de doelgroepen, zie Mensen die een zetje kunnen gebruiken.
Projecten gericht op specifieke doelgroepen:

  • Ouderen - In Ouderen in de wijk ondersteunen de G4-bibliotheken ouderen, ieder op eigen wijze.
  • Jongeren - Doe je digiding! helpt bij het omgaan met de digitale overheid.

Rol van de Bibliotheek 
Bibliotheken organiseren veel activiteiten rond digitale basisvaardigheden, vaak samen met SeniorWeb.

Bronnen